Svenska Personlig Tränareförbundet

SVPTF jobbar för din status som tränare i Sverige och utomlands. Varje medlemskap är viktigt eftersom ju fler vi företräder gentemot svenska och utländska institutioner och myndigheter desto större påverkanskraft har vi. Medlemsantalet avspeglar ju direkt hur intresserade vi är av att påverka vår arbetssituation. Du kan på så sätt, genom ditt medlemskap, påverka hur arbetet för den Personliga Tränaren kommer att se ut i framtiden.

Genom den ansvarsförsäkring som förbundet tillhandahåller garanterar du att uppfylla en del av vårt motto: ”Klienten är vårt första ansvar”. Din medverkan är också viktig för storleken på försäkringspremien. Ju fler vi är desto mer kan vi hålla ner premien.

SVPTF är ett yrkesförbund

som endast företräder och marknadsför sina egna medlemmar, dvs. personliga tränare som har giltig licens eller utbildningsbevis från Personal Training School. I arbetet ingår att verka för att sprida förståelsen för hur viktig fysisk aktivitet och träning är, samt att öka medvetenheten bland konsumenter som köper tjänsten Personlig Träning. SVPTF förmedlar vikten av att anlita en Personlig Tränare som är licensierad för att licensen borgar för en hög kunskapsnivå hos den personliga tränaren.

Det här kan du förvänta dig som medlem i SVPTF

Som medlem i SVPTF blir du inbjuden till vidareutbildning, förbundsträffar och föreläsningar. Målet med aktiviteterna är att skapa diskussionsforum och möjlighet till att skapa nätverk för ökad kåranda och stärka yrket Personlig Tränare. Att få träffa kollegor och utbyta erfarenheter är en viktig del i den egna utvecklingen.

Medlemskapet är löpande och all ändring ska ske skriftligt (gäller ej studerande medlemskap). Uppsägning ska göras i god tid inför årsskiftet, dock senast sista december.

Typer av medlemskap i SVPTF:

Studerande: För dig som gått utbildning men ännu inte har fullgjort proven. Medlemskapet övergår automatiskt till ordinarie medlemskap när licenskraven uppfyllts. Detta medlemskap är kostnadsfritt innevarande år för alla elever som går som går LPT efter 2011-01-01.

Ordinarie medlemskap: För dig som har betalt full avgift, gjort prov/relicensieringsprov samt uppfyllt eventuella krav på vidareutbildning (gäller Internationellt Licensierad Personlig Tränare).

Väljer du att gå ur SVPTF, alternativt inte uppfyller kraven för licens eller medlemskap, måste du göra en ny ansökan när du vill gå med i förbundet igen. Det innebär att den aktuella medlemsavgiften i SVPTF måste erläggas samt att samtliga prov måste genomföras på nytt för att återfå tidigare licensgrad. Dessutom måste du erlägga en återinträdesavgift till SVPTF på f.n. 2.000 kr för den extra administrativa hantering detta medför.

För att vara godkänd personlig tränare krävs att du:

  • Betalar medlemsavgiften (görs årligen) som f.n. är 700 kr på Bg 5773-0400.
  • Har fyllt i och skickat en medlemsansökan till SVPTF (görs endast vid inträde första gången eller om du har gått ur och vill göra ett återinträde). Laddas ned från dokumentlistan till höger/nedan!
  • Skriver ett godkänt kunskapsprov eller relicensieringsprov (görs årligen). Logga in på på vår sida för Onlineprov här! (Obs! Kräver inloggning) Resultatet får du omgående.

Särskilda medlemsförmåner i Svenska Personlig Tränareförbundet:

  • Som medlem i SVPTF marknadsförs du i gemensamma reklamkampanjer.
  • Som Personlig Tränare (PT) och medlem i Svenska Personlig Tränareförbundet så har du möjlighet att teckna en förmånlig ansvarsförsäkring via Trygg-Hansa. Kostnaden är f.n. 1 050 kr årligen och betalas tillsammans med medlemsavgiften till Bg 5773-0400.
  • Som Licensierad Personlig Tränare (LPT) och medlem i Svenska Personlig Tränareförbundet så har du möjlighet att få en internationell försäkring via EREPS.

Rabatter

  • Rabatt i Sveriges alla Budo & Fitness butiker (www.budo-fitness.se)
  • Subvention med 800:- utgår på vissa av Personal Training Schools utbildningar. Kontakta oss för mer information!

Klientförmedling

  • Klientförmedling via Blå Kortet (www.blakortet.se)
  • Rätt till registrering på EREPS (European Register of Exercise Professionals) - en statligt kontrollerad förmedlingstjänst av Personliga Tränare i hela Europa. Medlemskap är ett krav för att få arbeta i t.ex. England.